×
+421 904 258 332
(Tel: Po-Pia: 12-18hod So:9-12hod)
kontakt@krasne-saty.sk
Menu

A. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri kúpe tovaru na stránke elektronického obchodu www.krasne-saty.sk.

Na VOP je kupujúci pred uskutočnením objednávky upozornený a jej odoslaním potvrdzuje, že sa s týmito VOP ako aj Reklamačným poriadkom zoznámil.

Predávajúci:

Krásne-šaty.sk, s.r.o. so sídlom Dunajská 2788/15, 05201 Spišská Nová Ves, IČO 47702354, DIČ 2024043296, IČDPH SK2024043296 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30203/P, kontakt@krasne-saty.sk, tel. 0904258332.

Kupujúci:

Podľa platnej legislatívy sa rozlišuje kupujúci spotrebiteľ a kupujúci podnikateľ.

Kupujúci spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ): je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, kupuje výrobky alebo používa služby pre priamu osobnú spotrebu. Spotrebiteľom je len fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre svoju vlastnú potrebu.

Kupujúci podnikateľ: je osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a kupuje výrobky alebo používa služby s cieľom svojho podnikania s nimi. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené týmito podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a predpisov.

B. Objednávka

1, Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.krasne-saty.sk.

2, Pre možnosť nakupovať je potrebná registrácia. Spotrebiteľ je povinný uschovať prístupové meno a heslo na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

3, Predávajúci pri uskutočnení objednávky požaduje uvedenie celého meno, adresy doručenia, telefónneho čísla, v prípade podnikateľa, fakturačnej adresy, ak sa nezhoduje s adresou dodania, IČO, DIČ, IČ DPH. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“ Podmienkou platnosti objednávky je uvedenie všetkých požadovaných informácií. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za omeškanie dodávky alebo za škodu spôsobenú neúplným alebo nesprávnym vyplnením objednávkového formulára.

4, Pred odoslaním objednávky sú spotrebiteľovi na webovej stránke predávajúceho a vo VOP poskytnuté informácie podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

5, Vyplnená a odoslaná objednávka je považovaná za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Po doručení bude objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a spotrebiteľovi automaticky odoslaný email o jej prijatí. Ako príloha e-mailu je spotrebiteľovi zaslaný formulár „Odstúpenia od zmluvy“ vo formáte PDF.

6, Predávajúci bezodkladne overí dostupnosť tovaru a potvrdí druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje spotrebiteľovi dodať. Toto e-mailové potvrdenie označené ako „potvrdenie objednávky“ je záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcim.

C. Cena tovaru a platobné podmienky

1, Spotrebiteľ je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu dopravy podľa predávajúcim potvrdenej objednávky (t.j. uzatvorenej kúpnej zmluvy).

2, Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady, náklady na prepravu tovaru, bankové poplatky a náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto náklady znáša spotrebiteľ, ak tieto VOP neustanovujú inak. Poplatky sa riadia zmluvami medzi spotrebiteľom a jeho bankou resp. internetovým providerom.

3, Kúpna cena a náklady na dopravu sú vyčíslené v procese objednávky. Spotrebiteľ uhrádza platbu za objednávku vopred a to:

a, bankovým prevodom

b, hotovostným vkladom na účet predávajúceho,

c, dobierkou – platí to len na šaty skladom.

4, Informácie potrebné k vykonaniu úhrady budú poskytnuté až v emaile po automatickom emaile potvrdzujúcom jej prijatie. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Dodanie tovaru bude uskutočnené až po pripísaní platby na účet predávajúceho.

D. Dodanie tovaru a dodacie doby

Tovar skladom

Ak sa tovar nachádza skladom, budú objednávky expedované do 2 pracovných dní odo dňa prijatia platby na účet. Spotrebiteľovi bude následne doručený email s informáciou o expedícii tovaru. Čas doručenia zásielky sa pohybuje v rozmedzí 1-3 pracovné dni odo dňa odoslania.

Tovar s dodacou dobou a tovar na objednávku

1, Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do doby uvedenej pri každom produkte. Pri šití šiat na objednávku je to zvyčajne od 2 do 4 týždňov. V prípade neschopnosti dodať tovar v uvedenej dobe bude spotrebiteľ kontaktovaný a predávajúci s ním dohodne ďalší postup. Zákonná lehota na dodanie tovaru je stanovená na 30 dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty.

2, Spotrebiteľ je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar viacerými samostatnými dodávkami. Cena dopravy sa tým nenavyšuje.

3, Predávajúci bude bezodkladne informovať spotrebiteľa o nemožnosti dodania tovaru ako napr. v prípadoch zásahu vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa platných právnych predpisov.

E. Odstúpenie od zmluvy pred dodaním tovaru (zrušenie objednávky)

Zrušenie zo strany spotrebiteľa

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku. Pri zrušení objednávky do 14 dní od prevzatia tovaru postupuje spotrebiteľ podľa bodu H týchto podmienok (odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu). Pri zrušení objednávky po lehote 14 dní od prevzatia tovaru spotrebiteľ odošle oznámenie o zrušení objednávky písomne, poštou alebo emailom. Toto oznámenie musí obsahovať meno a priezvisko zákazníka, číslo objednávky a dátum objednania alebo prijatia tovaru. Predávajúci po obrdžaní žiadosti vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť bez zbytočného odkladu.

Zrušenie zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch ak:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nesprávna e-mailová adresa, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky a pod.).
  • v prípade podozrenia na podvodné konanie na strane spotrebiteľa

F. Prevzatie tovaru

1, Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2, Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním spotrebiteľovi v dohodnutom mieste plnenia.

3, Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke, dodáva oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

4, Pri preberaní zásielky odporúčame spotrebiteľovi aby si skontroloval fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, je spotrebiteľ oprávnený odmietnuť jej prevzatie.

5, V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených až po prevzatí zásielky, je spotrebiteľ povinný tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

G. Reklamačný poriadok

1, Záručná doba je pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2, Záruka sa nevzťahuje na vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, vady, o ktorých bol spotrebiteľ vopred informovaný a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, tiež vady, ku ktorým došlo nesprávnym skladovaním, nešetrným zaobchádzaním a nedodržaním spôsobu prania a údržby a vady spôsobené živelnou pohromou. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takomto prípade nemožno považovať za vadu a nejde ju ani ako takú reklamovať.

3, Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu na ktoromkoľvek predajnom mieste predávajúceho alebo písomne s odoslaním tovaru spolu s dokladom o kúpe na adresu predávajúceho. Tovar má byť doručený v čistom stave. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia dokladu o kúpe (resp. jeho kópie) nie je možné.

4, Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prvých 12 mesiacov od kúpy môže predávajúci reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5, Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré ale nebránia v riadnom užívaní veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6, Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7, Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po ukončení reklamačného konania, pokiaľ bola reklamácia vybavená výmenou tovaru alebo opravou, zašle predávajúci tovar spotrebiteľovi.

8, V prípade reklamácie má kupujúci právo na náhradu výdavkov spojených s vrátením tovaru.

9, Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

H. Odstúpenie od zmluvy

1, Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy (okrem prípadu uvedeného v odseku 10) bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je objednávka dodávaná vo viacerých dodávkach, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom, kedy spotrebiteľ prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný. Toto právo má spotrebiteľ aj v prípade, že si tovar vyzdvihol osobne na výdajnom mieste predávajúceho.

2, Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná ak spotrebiteľ oznámi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy predávajúcemu pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Svoje rozhodnutie oznámi spotrebiteľ buď poštou alebo emailom. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný v procese potvrdenia objednávky a je tiež dostupný na webovom sídle predávajúceho.

3, Tovar musí byť odoslaný alebo osobne doručený na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

4, Právo odstúpiť od zmluvy nemožno v žiadnom prípade chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru. Spotrebiteľ je povinný tovar vrátiť úplný so všetkými dokumentmi obdržanými pri jeho kúpe.

5, Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

6, Vrátenie nákladov na dopravu tovaru sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby predávajúci vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Predávajúci musí vrátiť platbu rovnakým spôsobom ako ju hradil zákazník, takže znenie tej vety musí byť opačné: „Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom ako použil zákazník na úhradu, ak sa obe strany nedohodnú inak.

7, Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru.

8, Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade vrátenia poškodeného, používaného alebo opotrebovaného tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, ktorá mu týmto vznikla podľa príslušných právnych predpisov (to sa netýka tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád).

9, Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

I. Ochrana osobných údajov

Pred vykonaním objednávky predávajúci požaduje uvedenie informácií, z ktorých niektoré majú charakter osobných údajov.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za prísne dôverné a nakladá s nimi v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a predpisov.

Pred odoslaním objednávky vyžaduje predávajúci od kupujúceho nasledovné údaje:

  • meno, priezvisko a presná adresa
  • emailová adresa
  • telefónne číslo
  • od kupujúceho podnikateľa aj názov spoločnosti, IČO, IČ DPH a DIČ.

Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.krasne-saty.sk v časti “ Užívateľ „.

Všetky získané údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej osobe. Výnimkou sú externý dopravcovia, ktorým sú údaje poskytnuté v minimálnom rozsahu potrebnom pre doručenie tovaru.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na kontakt@krasne-saty.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

J. Záverečné ustanovenia

1, Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

2, Prípadné spory budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a súdmi Slovenskej republiky.

3, Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť aj v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku ak tomu nebránia okolnosti.

4, Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5, Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.krasne-saty.sk v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 13. 06. 2014.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01  Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

fax č.: 051/ 7721 596

Cookies

1, Všetky stránky spol. Krasne-saty.sk používajú tzv. „cookies“. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si stránka ukladá na zariadení návštevníka stránky a ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky.

2, Používame na web stránkach cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie stránky a poskytovanie našich služieb. Sú to: * Tzv. „session cookies“. Obsahujú len neosobné informácie o návštevníkovi stránky a po zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Poskytujú nám množstvo užitočných informácií, napríklad koľko návštevníkov bolo na stránke či aké prehliadače používajú, vďaka čomu sme schopní našu stránku optimalizovať a vylepšovať. * Tzv. „funkčné cookies“. Tieto umožňujú zapamätať si prihlasovacie údaje návštevníka stránky, zaistiť bezpečnosť po prihlásení alebo zúčastniť sa súťaží zverejnených na stránke.

3, Naše Web stránky povoľujú generovanie vlastných cookies niektorým externým systémom. Sú to: * Tzv. „cookies tretích strán“. Tieto cookies sú generované výhradne tretími stranami a my nemôžeme tieto cookies čítať. Patria sem najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú analyzovať, ako návštevníci stránku používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Pinterest a pod), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie stránky a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy na stránke. Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú na google.com/analytics a ďalšie informácie o cookies tretích strán sú v zásadách používania cookies príslušných tretích strán.

4, Pre odstránenie cookies uložených v zariadení návštevníka stránky alebo zmenu nastavenia cookies je potrebné kliknúť na menu „Pomoc“ v prehliadači návštevníka. Vymazanie cookies alebo zamedzenie ich prijímania môže mať za následok nesprávne fungovanie našich web stránok.

5, Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je na www.allaboutcookies.org.

6, Používaním našich web stránok súhlasíte s ukladaním údajov do cookies.

Stužková

Akcia stužková 2017 - pravidlá

Zľava 30% platí: 1. na zapožičanie šiat skladom 2. len pre stužkárky (neplatí pre partnerky stužkárov, stužkárske mamy) 3. plná výška požičovného musí byť uhradená do konca akcie
Dress code
Blog

Šaty na ples 2017

Aké šaty si vybrať na ples? Plesová sezóna je za rohom a to pre nás dámy znamená, milú povinnosť. Vybrať si tie najkrajšie plesové šaty, v ktorých pretancujeme celú noc. Na plese […]
Čím tmavšie vlasy tým svetlejšie šaty
Blog

Výber farby šiat, podľa farby vlasov

Aké šaty k blond, čiernym, hnedým, či ryšavým vlasom? Prečo by sme si neskomplikovali to, čo už je dosť komplikované, však? Jednotlivé kúsky v šatníku ladíme nie len medzi sebou, […]
Krásne-šaty.sk v Bratislave
Blog

Krásne šaty majú ateliér v Bratislave

Krásne šaty už aj v Bratislave! Rozrastáme sa! K ateliéru na východe Slovenska v Poprade sme otvorili nový ateliér na západe, rovno v hlavnom meste – v Bratislave, na Krížnej ulici. […]
Spoločenské šaty pre všetky typy postáv
Blog

Zamaskujte nedostatky šatami

Tipy a triky na zamaskovanie nedokonalostí postavy Poznáme to každá. Večne s niečím nespokojné. Raz máme veľké brucho, inokedy stehná, zadok, široké ramená, malé prsia a takto by sme mohli […]